Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Теория на Експеримента


проф. д-р. Атанас Митков

Анотация:

Това учебно пособие е предназначено за студентите от магистърските курсове и докторантите от Русенския университет „Ангел Кънчев”. В него са разгледани методите за изучаване на обекти , процеси и явления от различни области по експериментален път. В зависимост от характера на влияещите върху обекта фактори (измерими или неизмерими) са разгледани и съответните методи за обработка и анализ на данните от експеримента – методите на регресионния и дисперсионния анализ.Съществено място е отделено на планирането на многофакторните експерименти , на избора на подходящи планове на експеримента , на статистическия анализ на получените модели и тяхното използване.
Всички примери в учебника са решени с помощта на пакета STATISTICA , с което е илюстрирано използването на този пакет.
Книгата може да се използва и от научни работници и специалисти от различни области.

ПРЕДГОВОР

Теорията на експеримента е сравнително нова научна област и нова университетска учебна дисциплина. Началото си тя води от 20-те години на миналия век като същественото й развитие и приложение започва след 50-те му години.
Теорията на експеримента решава онези проблеми, които възникват при разширяването на сферата на експерименталните изследвания и обхващането на все по-сложни явления, които не могат да се опишат по теоретичен път. При това възниква въпросът за рационализиране и оптимизиране на експеримента, появяват се понятията „добър“ и „лош“ експеримент. От средство за изследване експериментът става обект на изследване! Така се появява необходимостта от нова теория – теорията на експеримента. Теоретичните основи на тази област са теорията на вероятностите, математическата статистика, планирането на експеримента и някои части от линейната алгебра и математичния анализ.
Теорията на експеримента днес обхваща голям кръг от въпроси и едва ли е възможно те да се разгледат в една книга, на едно място.
В настоящата книга е дадена кратка класификация на видовете експериментални изследвания, а след това са разгледани методите за планиране, обработка и анализ на резултатите от т.нар. регресионни и дисперсионни експерименти. Отделено е място и на някои методи за оптимизиране на многофакторни обекти. Разгледани са и голям брой примери, решени с помощта на софтуерния продукт STATISTICA на американската фирма StatSoft. Русенският университет „Ангел Кънчев“ е закупил версия № 8 на този продукт и той е достъпен за всички негови студенти, докторанти и преподаватели. За ограничен брой работни места е закупен и българският програмен продукт QSTATLAB, версия 5.1.
Авторът изказва своята благодарност на рецензентите доц. В.Павлов и проф. Н.Орлоев за направените критични бележки и препоръки за подобряване на съдържанието на книгата. Благодарност изказва авторът и на Диана Костадинова и на инж. Йорданка Пенева за положеното старание при оформянето на ръкописа на книгата.
Авторът изказва предварително благодарност и на всички читатели и ползватели на книгата за забележките и препоръките, които те биха направили.


Русе,
юли, 2010 г.                                                                                 Атанас Митков