Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

STATISTICA - Софтуер за Корпоративни Анализи

Корпоративната линия от продукти STATISTICA e замислена като среда, достъпна за голям брой потребители. STATISTICA Enterprise съдържа същия пакет от аналитични възможности, както и STATISTICA Desktop приложенията. Инсталира се на сървър и e подходяща за едновременна употреба от десетки или стотици потребители в реално време. STATISTICA Enterprise e Windows базирана програма достъпна през стандартен Уеб браузър, както и през Wide Area Network (WAN).

Enterprise Analytics Software

 

Благодарение на непрекъснатия контакт с нашите клиенти през последните две десетилетия, ние научихме че основните пречки при използването на аналитичен софтуер са:

  • Леснота при употреба: въпреки мощта на дадена аналитична платформа, ако тя не е интуитивна, мнозинството от потребители в организацията няма да я усвоят.
  • Интеграция с база данни: Достъпът до данни често е огромен консуматор на време. Затрудненото сътрудничество между хората, търсещи определени данни и тези, които разбират структурата и методите за извличане на необходимите данни, често води до генериране на високи разходи и слаба ефективност.
  • Коопериране: Дейностите в една организация рядко са свързани със еднократни самостоятелни операции. Вместо това, тези дейности изискват сътрудничеството на много хора.
СтатСофт разбира, че за много организации да се събират и съхраняват данни е богатство, което те управляват неефективно. Персоналът в организацията би имал полза от употребата на тези данни, но бариерите вътре в самата организация и загубата на време при извличане и анализ на данните създават сериозни пречки. Необходима е интегрирана система за извличане, анализ и визуализиране на данни в една сигурна, но и достъпна за голям брой потребители среда. Представете си софтуерна система в която потребителят а) има необходимите права за достъп и б) избира от структуриран списък с желани анализи, които да представи с ясни резултати, базирани на актуални данни. Потребителя не трябва да знае къде са съхранени данните, дали те са били извлечени от два или повече източника, дали са извлечени отделно, веднага след като са заявени или вече са били съхранени. Всичко, което потребителят трябва да знае е името на желания анализ за изпълнение. Корпоративните продукти на СтатСофт предлагат точно това.


Главните функционални модули на STATISTICA Enterprise системите са:

  • Връзки към база данни: STATISTICA е конфигурирана да открива приложимите бази от данни във Вашата организация с цел да ги използва за анализ и визуализация
  • Шаблони за анализи: STATISTICA съдържа готови шаблони за анализ, които могат да се изпълняват ръчно или автоматично. Тези шаблони са с предварително дефинирани параметри по зададена спецификация, или такива, които подлежат на динамична промяна.
  • Интерактивно филтриране: STATISTICA предлага солиден набор от филтриращи функции, скривайки от потребителя сложността на структурите от данни . Вместо това на потребителя се предоставя лесно за ползване меню от стойности (например име на продукт, времеви обхват - дата/ час) от които може да избира за да определи данните от непосредствен интерес.
  • Отчети: STATISTICA предлага напълно пригодими за нуждите на потребителите шаблони за документи (изглед на страниците, формати), които могат да бъдат генерирани през определен интервал от време.
  • Сигурност и права за достъп: При софтуерните приложения със споделен достъп третирането на всички потребители по един и същи начин е неуместно. Правата и задълженията в организацията са различни за различните нива на компетентност. Ето защо, при STATISTICA за всеки потребител може да бъде дефинирано определено ниво на достъп.

Спрямо нуждите на Вашата организация СтатСофт предлага допълнително конфигуриране, разработка, консултации и обучения за STATISTICA Enterprise.